• Mugt eltip bermek

  Sargytlaryň ähli görnüşleri üçin mugt

 • 24/7 Goldaw

  Çalt, hünär goldawy

 • ÜPJÜNÇILIK SANASYNY saýlaň

  Çeýe gowşuryş seneleri

 • Giňeldilen goldaw döwri

  3 ýyl kepillik

 • 50% -e çenli arzanladyş

  Banneriň ady

  Önümi suratlandyryň, bildiriş beriň.

 • 80% -e çenli arzanladyş

  Banneriň ady

  Önümi suratlandyryň, bildiriş beriň.

Iň köp satylýan kondisionerler

Hemmesini gormek

Iň köp satylýan sowadyjylar

Hemmesini gormek

Iň köp satylýan mikrotolkunlar

Hemmesini gormek

Halaýan önümlerimiz

Hemmesini gormek

Häzirki zaman enjamlary

Öý durmuşyňyzyň her tarapyny ösdürmek üçin döredilen ýokary hilli enjamlaryň giň görnüşini tapyň

Haier Türkmenistan hakda

Haier Türkmenistanda ajaýyp hil, ygtybarlylyk we müşderi hyzmaty bilen buýsanýarys. Biziň bilimli işgärlerimiz, saýlamamyza göz aýlaýarsyňyzmy, hünärmenleriň maslahatyny alýarsyňyzmy ýa-da satyn alarsyňyzmy, her ädimde size kömek eder. Şu gün bize baryp görüň we Haier-iň Aşgabat şäherindäki düşünjeli öý eýeleri üçin näme üçin ileri tutulýandygyny biliň. .Eňip bolmajak saýlawymyz, bäsdeşlik bahalary we kämillige ygrarlylygymyz bilen, öý enjamlarynyň ähli zerurlyklary üçin siziň ynamdar hyzmatdaşyňyzdyrys.