Eltip bermek syýasaty

Howalukmany.com saýtynda, Türkmenistanyň hemme ýerinde gymmatly müşderilerimize üznüksiz eltiş hyzmatlaryny bermäge borçlanýarys. Gowşuryş amallarymyz bilen baglanyşykly aşakdaky syýasatlary gözden geçirmegiňizi haýyş edýäris:

 1. Eltip beriş gurşawy : Türkmenistanyň çägindäki islendik ýere eltip bermegi buýsanç bilen hödürleýäris. Gümürtik şäherde ýa-da uzak bir sebitde ýaşaýan bolsaňyzam, önümlerimiz bilen çalt we netijeli işlemäge çalyşýarys.
 2. Mugt eltip bermek : Onlaýn söwdada aç-açanlygyň we elýeterliligiň ähmiýetine düşünýäris. Şol sebäpden, Türkmenistanyň çägindäki ähli ýerlere eltip bermegiň düýbünden mugtdygyny mälim edýäris. Bu, goşmaça çykdajylar bolmazdan önümlerimizden lezzet alyp bilersiňiz.
 3. Gurnama hyzmatlary : Siziň amatlylygyňyz üçin, saýlanan önümler üçin professional gurnama hyzmatlaryny hödürleýäris. Getirmek mugt bolsa-da, gurnama töleg töleýän aýratyn hyzmatdyr. Gurnama tölegi önümiň çylşyrymlylygyna we talaplaryna baglylykda üýtgeýär, 400TMT-den 600TMT-e çenli. Arkaýyn boluň, ökde hünärmenlerimiz, amatly işlemek we ulanyjy tejribesi üçin satyn alan zatlaryňyzyň dogry gurulmagyny üpjün eder.
 4. Mugt maslahat we gözleg : Gurmazdan ozal, gurulýan ýeriňize mugt maslahat we gözleg berýäris. Toparymyz, iň gowy ýerleşdirmäni kesgitlemek we saýlan önümleriňize laýyklygy üpjün etmek üçin sahypa baha berer. Bu hyzmat, gurnama amalyňyzyň aýratyn zerurlyklaryňyza we islegleriňize laýykdygyny kepillendirmek üçin mugt hödürlenýär.

“Howalukmany” -da, müşderini kanagatlandyrmak baradaky borjumyz satyn alyş nokadyndan has ýokarydyr. Söwda tejribäňizi ynam we rahatlyk bilen lezzet almaga mümkinçilik berýän eltip bermek we gurmak işini mümkin boldugyça aňsat we amatly etmäge çalyşýarys.

Başga soraglaryňyz bar bolsa ýa-da gowşuryş syýasatymyz bilen baglanyşykly kömek talap edýän bolsaňyz, aýratyn müşderi goldaw toparymyz bilen habarlaşmakdan çekinmäň. Söwda zerurlyklaryňyz üçin bizi saýlanyňyz üçin sag boluň.

 • Mugt eltip bermek

  Sargytlaryň ähli görnüşleri üçin mugt

 • 24/7 Goldaw

  Çalt, hünär goldawy

 • ÜPJÜNÇILIK SANASYNY saýlaň

  Çeýe gowşuryş seneleri

 • Giňeldilen goldaw döwri

  3 ýyl kepillik