Töleg syýasaty

Howalukmany.com sahypasynda, gymmatly müşderilerimizi ýerleşdirmek üçin çeýe we amatly töleg opsiýalaryny hödürlemegi maksat edinýäris. Töleg amallarymyz bilen baglanyşykly şu görkezmeleri gözden geçirmegiňizi haýyş edýäris:

 1. Kabul edilen töleg usullary : Onlaýn dükanymyz arkaly edilen ähli satyn alyşlar üçin nagt tölegleri kabul edýäris. Nagt amallarynyň amatlylygyny isleseňiz ýa-da alternatiw töleg usulyny talap etseňiz, töleg amallarymyz üznüksiz we ygtybarly amal tejribesini üpjün etmek üçin döredildi.
 2. Karz şertnamalary : Nagt töleglerinden başga-da, dört aýlyk şertnama arkaly karz boýunça zatlary satyn almak mümkinçiligini hödürleýäris. Bu şertnama, has uly satyn almalary has amatly we elýeterli edip, dört aýyň dowamynda töleglerini ýaýratmaga mümkinçilik berýär. Karz şertnamamyzyň şertleri we laýyklyk ölçegleri barada maglumat almak üçin goşmaça goldaw üçin müşderi goldaw toparyna ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

“Howalukmany” -da çeýeligiň we elýeterliligiň söwda tejribesiniň möhüm taraplarydygyna düşünýäris. Nagt amallary we karz şertnamalaryny goşmak bilen dürli töleg opsiýalaryny hödürlemek bilen, müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryny we isleglerini kanagatlandyrmaga çalyşýarys.

Töleg syýasatlarymyz bilen baglanyşykly soraglaryňyz bar bolsa ýa-da düşündiriş talap edýän bolsaňyz, aýratyn müşderi goldaw toparymyza ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris. Söwda zerurlyklaryňyz üçin bizi saýlanyňyz üçin sag boluň.

 • Mugt eltip bermek

  Sargytlaryň ähli görnüşleri üçin mugt

 • 24/7 Goldaw

  Çalt, hünär goldawy

 • ÜPJÜNÇILIK SANASYNY saýlaň

  Çeýe gowşuryş seneleri

 • Giňeldilen goldaw döwri

  3 ýyl kepillik